Fundusze inwestycyjne zamknięte – FIZ

Fundusze inwestycyjne zamknięte – na czym polegają?

Polska ustawa o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku wyróżnia ze względu na kryterium prawne (formę uczestnictwa w funduszu) trzy rodzaje funduszy: fundusze inwestycyjne otwarte (FIO), specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ). Czym różnią te ostatnie od pozostałych dwóch rodzajów? Fundusze inwestycyjne zamknięte nie należą do najpopularniejszych. Pod względem kryterium popularności zdecydowanie pierwsze miejsce należy tutaj do pierwszego rodzaju funduszy, czyli funduszy inwestycyjnych otwartych. Fundusze inwestycyjne zamknięte polegają na tym, że emitują certyfikaty inwestycyjne. Ich liczba jest zawsze stała i z góry określona w kolejnych emisjach. Istnieje możliwość zwiększenia liczby certyfikatów inwestycyjnych w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, lecz tylko i wyłącznie na drodze nowej, transparentnej emisji.

Jednostki uczestnictwa, które otrzymuje inwestor w momencie w zamian za zainwestowany w fundusz kapitał finansowy, nie mogą zostać umorzone w dowolnym momencie. Sytuacja taka występuje w przypadku FIO, w przypadku natomiast funduszy inwestycyjnych zamkniętych inwestor ma określone terminy, w których mogą zostać jednostki uczestnictwa umorzone. Oczywiście istnieje możliwość zgłoszenia do umorzenia jednostek uczestnictwa, wszystkich bądź ich części, jednakże wówczas należy poczekać i tak na wyznaczony odgórnie termin, w którym system tę transakcję zrealizuje. Mechanizm ten poniekąd może przypominać system inwestowania na giełdzie, przykładowo na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w spółki, których rozliczenie nie jest ciągłe, tylko oparte na jednym bądź dwóch tzw. fixingach. Porównanie do giełdy może być w tym przypadku użyteczne jeszcze z jednego powodu. Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne zamknięte, jednostki uczestnictwa mogą być odsprzedane właśnie na giełdzie (o ile są notowane – większość nie jest), przy czym i w tym może być problem ze względu na charakteryzującą polską giełdę stosunkowo niską płynność (czyli relatywnie niskie i rzadkie obroty).

FIZ – charakter prawny

Na podstawie artykułu 145 przytoczonej wcześniej ustawy stwierdza się, że fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) mogą dokonywać inwestycji kapitałowych na następujących płaszczyznach: papiery wartościowe (akcje), wierzytelności (oprócz zadłużeń względem osób trzecich), udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (z.o.o.), rynek handlu walutowego (Forex), szereg instrumentów pochodnych, zbywalne instrumenty rynku pieniężnego oraz w prawa majątkowe. Zgodnie z prawem istnieją dwie drogi nabycia certyfikatów typu FIZ: albo na drodze publicznej subskrypcji, albo też po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego. To, co jest elementem wspólnym pomiędzy FIO, SFIO i FIZ, to między innymi transparentność informacji publicznej dotyczącej funduszu inwestycyjnego. Każdy fundusz inwestycyjny, w tym zamknięty (FIZ), musi podać rzetelne dane w ramach prospektu emisyjnego. Muszą być tam zawarte informacje przede wszystkim dotyczące instrumentów finansowych, w które fundusz ma zamiar inwestować zbierany kapitał.

Chcesz zainwestować w Fundusze inwestycyjne zamknięte? Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *