Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte – co to tak naprawdę jest?

W Polsce ustawodawca wyróżnił ze względu na kryterium charakteru funduszu łącznie trzy formy funduszy. Oprócz funduszy inwestycyjnych otwartych oraz zamkniętych, polska ustawa o funduszach inwestycyjnych (z 2004 roku) przewiduje istnienie również specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (w skrócie: SFIO). Na czym polega ich odmienność w praktyce i kiedy mówimy, że mamy do czynienia właśnie ze specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym? Podstawową różnicą pomiędzy dwoma rodzajami otwartych funduszy jest taka, że SFIO może swoje aktywa inwestować przede wszystkim w również jednostki uczestnictwa pozostałych funduszy inwestycyjnych otwartych, lecz także w tytuły uczestnictwa (tzw. jednostki uczestnictwa) emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego finansowanie, które swoją granicę posiadają właśnie za granicą. Co więcej, za ustawą należy przypomnieć, że istnieją różnice na płaszczyźnie partycypowania przy specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym. Powszechnie uważa się, że dzięki pewnym różnicom specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte pozwalają na bardziej elastyczne działanie inwestorów. Z czego to wynika?

SFIO – efektywniejszy model funduszy?

Na wstępie zaznaczyć trzeba, że do powyżej zarysowanych różnic w przypadku SFIO należą również: zawężenie kręgu inwestorów biorących udział w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym (zmniejsza to również w rezultacie występowanie spekulacji, szczególnie popularnych w zachodnich modelach inwestycyjnych), odgórne ustalenie w zakresie  terminów odkupywanie jednostek uczestnictwa, a także możliwość lokowania całości (100%) aktywów w jednostki uczestnictwa pojedynczego funduszu inwestycyjnego. Dzięki temu rola inwestycyjna inwestora korzystającego z danego, wybranego przez siebie SFIO może być bardziej efektywna. Tym samym fundusze typu SFIO umożliwiają inwestorowi udział w rynkach zagranicznych. Do najpopularniejszych z nich zaliczają się następujące rynki: chiński, turecki, indyjski, brazylijski i japoński. Nie można też zapominać, że to właśnie między innymi poprzez fundusze SFIO udostępnioną mamy możliwość inwestycji na tych rynkach w metale szlachetne (nikiel, złoto, srebro, platyna). Reasumując, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte to zatem szerszy wachlarz możliwości od tradycyjnych FIO, z zawężonym kręgiem biorących udział w funduszu inwestorów oraz możliwością inwestowania w fundusze, które siedzibę lokują poza granicami Polski.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte - Skontaktuj się z nami!

Imię *
Twój e-mail *
Wiadomość *